Dwajarohana for Rathothsava

Chathurmasa Arambha

1. Devatha prarthana followed by Pancha vimshathi(25) kalashabhisheka.

2. 12 noon: Deva darshana seva

3. Bhrahmana santharpane.

 

Vaishak punnav

Thithi: Paurnami(Punnava)

Event: Uthsava to Ramasamudhra lake at 06.30 PM, Samaradhane in the evening, Pallaki Uthsava on Bhandi at night.

6th day of Rathothsava

Thithi: Shashti

Events: Avabhrutha(okuli) , Going to Ramasamudhra lake at 3.30 PM

5th day of Rathothsava

Thithi: Panchami

Events: Suttubali starts at 4 PM, Ratharohana at 6 PM , Samaradhane, Chakra uthsava , Phalavali at 12.30 AM, Uthsava on Brahma ratha.

 

4th day of Rathothsava

Thithi: Chathurthi

Events: Suttubali starts at 4 PM, Samaradhane, Chakra uthsava, Mrugabete uthsava in golden Mantapa, Kere deepa(Thalaye divvo), Uthsava on small Ratha(sanna ratha uthsava)

3rd day of Rathothsava

Thithi: Thratheeya (Thadige)

Events: Suttubali starts at 4 PM, Samaradhane, Pallaki uthsava(Katte Pooja) , Chakra uthsava , Uthsava on Garuda vahana.

2nd day of Rathothsava

Thithi: Dhviteeya(Bidige)

Events: Suttubali starts at 4 PM, Samaradhane, Pallaki uthsava, Chakra uthsava , Uthsava on Hanumantha vahana.

1st day of Rathothsava

Thithi: Pratipadi(Padvo)

Events: Suttubali starts at 5 PM, Dhwajarohana , Samaradhane, Pallaki uthsava, Chakra uthsava , Uthsava on Garuda vahana.

Vasantha Pooja

Thithi: Amavasya

Event: Vasantha Pooja