Gopooja…..

|| Sri Venkateshaya Namaha || || Sri Srinivasaya Namaha ||

[cincopa AkJAkVqqgRxl]

Vishwaroopa Darshana_Naivedyam

[cincopa AEBAMVqZURP1]